2.2.3

Tue Jan 21 15:07:39 UTC 202040viaversion-bukkit-2.2.3.jar.sha1
Tue Jan 21 15:07:12 UTC 202032viaversion-bukkit-2.2.3.pom.md5
Tue Jan 21 15:07:39 UTC 202032viaversion-bukkit-2.2.3.jar.md5
Tue Jan 21 15:07:12 UTC 202040viaversion-bukkit-2.2.3.pom.sha1
Tue Jan 21 15:07:12 UTC 20202178viaversion-bukkit-2.2.3.pom
Tue Jan 21 15:07:39 UTC 202080389viaversion-bukkit-2.2.3.jar